ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับการศึกษาครั้งใหญ่ เน้นพัฒนาหลักสูตร และวิธีการเรียนรู้ มุ่งสู่ High Quality Education

KKU Transformation Education