หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

...

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

...

สำนักบริการวิชาการ

...

สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

...

สถาบันภาษา

...

สำนักหอสมุด

...

บัณฑิตวิทยาลัย