หลักสูตรใหม่ (New Curriculum) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง
Bachelor of Engineering Program in High-Speed Rail Engineering

เป็นหลักสูตรการจัดการมากกว่าหนึ่งปริญญา ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ Southwest Jiaotong University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีความเชี่ยวชาญทางด้านรถไฟความเร็วสูง โดยมีความพร้อมทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัย ห้องปฏิบัติการ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Magnetic Levitation Hihg Speed Train ในระดับโลก และนักศึกษายังจะได้รับการฝึกประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษากับสถานประกอบการด้านรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีน

View